Terms & Conditions

Dutch DJ Booking

Terms & Conditions

The general terms and conditions are based on the Dutch legal system. To avoid legal misunderstandings we have listed them in the Dutch language. If you have any questions please contact us.

 

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Dutch DJ Booking: het boekingsbureau voor DJ’s en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: degene (natuurlijke- of rechtspersoon) die bij Dutch DJ Booking één of meer DJ’s en/of optredens boekt;

DJ: de uitvoerend kunstenaar; specifiek de diskjockey, die zich ten opzichte van Dutch DJ Booking heeft verbonden tot het organiseren en/of uitvoeren van een optredens;

Optreden: de artistieke prestatie van de DJ;

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH DJ BOOKING 2014:

 

1.  TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Dutch DJ Booking  gevestigd in Rhenen, hierna te noemen “Dutch DJ Booking”.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de Opdrachtgever”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.
 4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.  OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Dutch DJ Booking zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Dutch DJ Booking het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens Dutch DJ Booking verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden Dutch DJ Booking niet.

 

3.  OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Dutch DJ Booking bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Dutch DJ Booking bindend.
 3. Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen Dutch DJ Booking en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden een DJ rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch DJ Booking.

 

4.  MEERWERK

 1. Dutch DJ Booking heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht, na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst, tegen vooraf bekendgemaakte tarieven.

 

5.  INSCHAKELING DERDEN

 • Dutch DJ Booking is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

 

6.  DJ EN OPTREDEN

 1. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de DJ, alsmede met de soort of aard van het gecontracteerde Optreden volledig bekend te zijn.
 2. De Opdrachtgever staat er voor in dat vóór, tijdens en na het Optreden minimaal de door de DJ schriftelijk opgegeven consumpties en voorwerpen in de kleedkamer aanwezig zijn. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk één (1) week voor het Optreden ontvangen.
 3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door de DJ schriftelijk opgegeven licht- en geluidsinstallaties en apparatuur in verband met het Optreden en eventuele sound checks tijdig vóór aanvang van het Optreden aanwezig zullen zijn en eveneens aan de door de DJ opgegeven specificaties zal voldoen. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk twee (2) weken voor het Optreden ontvangen. Daarbij zal tevens worden aangegeven op welk tijdstip een en ander aanwezig dient te zijn.
 4. De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, etc. in verband met het Optreden. Bij het ontbreken van één of meerdere vereiste vergunningen, etc. heeft Dutch DJ Booking het recht het Optreden te annuleren. In een dergelijke situatie blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen Uitkoopsom te allen tijde bestaan en de Opdrachtgever vrijwaart Dutch DJ Booking tegen aanspraken van derden. Onverminderd voorgaande behoudt Dutch DJ Booking zich het recht voor volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
 5. De Opdrachtgever garandeert dat:
  A.    indien ook anderen in de betreffende ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd tijdig voordat de DJ de ruimte gaat benutten, om aldaar onbelemmerd zijn voorbereidingen te treffen;
  B.    Dutch DJ Booking, door haar ingeschakelde derden en de DJ vrije toegang hebben tot de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden en de voorbereidingen ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
  C.    dat er een goede (kleed)ruimte voor de DJ aanwezig is, dat deze ruimte behoorlijk verwarmd kan worden en dat er in deze ruimte verlichting, een spiegel en stroomvoorziening aanwezig is, alsmede dat de ruimte op behoorlijke wijze afgesloten kan worden;
  D.    dat er een deugdelijk overdekt c.q. te overdekken podium aanwezig is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
  E.    dat er op redelijke afstand sanitaire voorzieningen aanwezig zijn;
  F.    dat de gevraagde zaken, volgend uit de schriftelijke opgaven, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel aanwezig zijn;
  G.    dat de werkomgeving voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en dat de veiligheid van de DJ vóór, tijdens en na het Optreden gewaarborgd wordt, onder andere door middel van voldoende (beveiligings)personeel, dranghekken, stage-hands, etc.;
  H.    dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet van overheidswege, in de ruimte waar het Optreden gehouden zal worden niet zal worden overschreden;
  I.    dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch DJ Booking geen geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden gemaakt zullen worden en dat de Opdrachtgever daarvoor alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om te voorkomen dat derden zonder toestemming geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden maken;
 6. Dutch DJ Booking draagt er zorg voor dat de DJ tijdig vóór aanvang van het Optreden op de overeengekomen locatie aanwezig is, met al hetgeen voor het Optreden nodig is, voor zover dit niet door de Opdrachtgever moet worden aangeleverd c.q. verzorgd.
 7. De locatie waar het Optreden zal plaatsvinden wordt in de Overeenkomst vastgelegd en is bindend. De Opdrachtgever stelt een routebeschrijving ter beschikking.
 8. Het tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen, alsmede de duur van het Optreden, zullen worden vastgelegd in de Overeenkomst en zijn bindend. Het tijdstip van aanvang is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Op verzoek van de Opdrachtgever en met instemming van de DJ kan de duur van het Optreden worden verlengd. De duur van de verlenging zal als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 9. Dutch DJ Booking heeft het recht aan de Opdrachtgever een gastenlijst te verstrekken voor minimaal vijf (5) personen per Optreden.

 

7.  PROMOTIEMATERIAAL

 1. De Opdrachtgever behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch DJ Booking met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de DJ op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords. Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal op voorhand ter schriftelijke goedkeuring aan Dutch DJ Booking voorleggen.
 2. Promotiemateriaal bevattende een vermelding en/of afbeelding van de DJ zal pas mogen worden verspreid nadat Dutch DJ Booking en zo nodig de DJ schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend.
 3. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende promotie en publiciteit van het Optreden en garandeert correcte naamsvermelding van de DJ in alle uitingen van de Opdrachtgever, het Optreden betreffende.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch DJ Booking en zo nodig de DJ, geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met de naam, beeltenis, logo, etc. van de DJ te verkopen op of in de omgeving van de locatie waar het Optreden plaatsvindt, zowel vóór, tijdens als na het Optreden. De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat derden voornoemde zaken zullen aanbieden en/of verkopen.

 

8.  GARANTIE EN VRIJWARING

 1. Dutch DJ Booking staat er voor in door generlei verplichting gehinderd te zijn om haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen.
 2. Dutch DJ Booking verklaart dat de DJ beschikt over fiscale zelfstandigheid, dan wel Dutch DJ Booking als (fictief) werkgever optreedt en ervoor zal zorgdragen dat alle wettelijk verplichte afdrachten, heffingen, inhoudingen, etc. met betrekking tot de vergoeding of het loon dat de DJ ontvangt tijdig verricht zullen worden. Dutch DJ Booking vrijwaart de Opdrachtgever ter zake. De vrijwaring is niet van toepassing op door de Opdrachtgever rechtstreeks aan de DJ verstrekt loon en al dan niet geldelijke vergoedingen.

 

9.  ANNULERING

 1. Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien Dutch DJ Booking daarin toestemt. Alsdan is de Opdrachtgever aan Dutch DJ Booking verschuldigd:
  A.    bij annulering in de periode tot twee (2) maanden vóór de overeengekomen datum van het Optreden is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd;
  B.    bij annulering in de periode vanaf twee (2) maanden tot één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden, een vergoeding van 50% van de Uitkoopsom;
  C.    bij annulering in de periode vanaf één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden, de volledige Uitkoopsom.
  Bij annulering overeenkomstig het bepaalde in sub C van dit lid kan het verschuldigde percentage variëren tussen de 50% en de 100% van de Uitkoopsom, al naar gelang Dutch DJ Booking voor de betreffende DJ op de betreffende datum (deels) vervangende werkzaamheden kan engageren. Het voorgaande houdt echter op geen enkele wijze een verplichting voor Dutch DJ Booking in en kan derhalve ook niet als zodanig worden uitgelegd.
 2. Onverminderd voorgaande behoudt Dutch DJ Booking het recht volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
 3. Dutch DJ Booking heeft het recht een Optreden, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden, onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan Dutch DJ Booking betaalde gelden (gehele of deel van de Uitkoopsom), dan wel onder creditering van de overeengekomen Uitkoopsom. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal Dutch DJ Booking nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.
 4. Annulering door Dutch DJ Booking in de periode vanaf twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden is uitsluitend toegestaan, behoudens overmacht door bijvoorbeeld ziekte van de DJ, wanneer de DJ op het tijdstip van het Optreden een televisieoptreden, radio-optreden of ander promotioneel optreden of verplichting heeft. De Opdrachtgever zal in dit geval geen schadevergoeding van Dutch DJ Booking kunnen vorderen. Een reeds vooruitbetaalde Uitkoopsom zal aan de Opdrachtgever worden gerestitueerd.
 5. In de gevallen als bedoeld in lid 4 van dit artikel kan Dutch DJ Booking een of meerdere voorstellen doen voor een vervangende DJ, dan wel zal het Optreden in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De Opdrachtgever moet Dutch DJ Booking binnen 48 uur na de annulering en de door Dutch DJ Booking geponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een van de geponeerde voorstellen of niet.

 

10.  AUTEURS- EN MUZIEKAUTEURSRECHTEN

 • Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Opdrachtgever aan de betreffende instantie worden afgedragen.

 

11.  ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN OVERMACHT

 1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan Dutch DJ Booking niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Dutch DJ Booking het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Dutch DJ Booking heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
 2. In geval nakoming van datgene waartoe Dutch DJ Booking krachtens de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere-kenbare niet-nakoming aan de zijde van Dutch DJ Booking, of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door Dutch DJ Booking ingeschakelde DJ of andere derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Dutch DJ Booking, is Dutch DJ Booking gerechtigd de tussen Partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Dutch DJ Booking tot aan dat moment te voldoen.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan:
  – oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden;
  – ziekte van de DJ; op verzoek, gedaan binnen 24 uur na ziekmelding bij de Opdrachtgever, en voor rekening van de Opdrachtgever kan door een onafhankelijke arts een doktersverklaring         worden opgesteld;
  – verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  – bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen
  – natuurverschijnselen;
  – overheidsmaatregelen die de DJ beletten zijn Optreden te doen, dan wel het Optreden onevenredig bezwaren;
  – een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Dutch DJ Booking, de DJ of andere derden die door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
 4. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Dutch DJ Booking in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Dutch DJ Booking verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 12.  PRIJZEN

 1. Alle door Dutch DJ Booking vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. A.    Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de
  Overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is Dutch DJ Booking gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
  Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Dutch DJ Booking worden uitgegeven en in werking treden, dan is Dutch DJ Booking gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  B.    Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

 13.  BETALING

 1. Betaling dient te geschieden uiterlijk twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden of indien in de Overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op die betaaldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Meerwerk dient betaalt te worden binnen de betalingstermijn, zoals gesteld in de betreffende (meerwerk)factuur.
 3. Indien een (vooruit) betaling niet tijdig en/of niet volledig is verricht volgens het bepaalde in lid 1 of na het verstrijken van de betalingtermijn als bedoeld in lid 2:
  A.    zal vanaf dat tijdstip aan de Opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  B.    zal de Opdrachtgever aan Dutch DJ Booking een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  C.    zal de Opdrachtgever, na daartoe door Dutch DJ Booking te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 135,00.
 4. Ter keuze van Dutch DJ Booking kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Dutch DJ Booking bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Dutch DJ Booking het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. A.    Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Dutch DJ Booking heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  B.    Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

14.  KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever bij Dutch DJ Booking schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan.
 2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan Dutch DJ Booking kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 4. Dutch DJ Booking dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. In geval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 17.

 

15.  AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan, vóór, tijdens of na het Optreden, aan geluids-, lichtinstallaties en overige apparatuur en/of bezittingen van de DJ die zich bevonden in de locatie en/of (kleed)ruimte, veroorzaakt door, maar niet beperkt tot enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, diens personeel, bij het Optreden aanwezig publiek of storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc.
 2. De opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitviering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
 3. Dutch DJ Booking kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van DJ en, personeelsleden of andere derden die Dutch DJ Booking bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Dutch DJ Booking – uit welken hoofde ook – beperkt tot maximaal de overeengekomen Uitkoopsom. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Dutch DJ Booking nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Dutch DJ Booking gesloten verzekering.
 6. A.    In alle gevallen is de termijn waarbinnen Dutch DJ Booking tot vergoeding van schade kan
  worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
  B.    Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen Dutch DJ Booking tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
 7. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens Dutch DJ Booking en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Dutch DJ Booking tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  A.    voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan Dutch DJ Booking en/of de DJ heeft verstrekt;
  B.    voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door Dutch DJ Booking en/of de DJ gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  C.    voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Dutch DJ Booking zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

16.  FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Opdrachtgever en Dutch DJ Booking gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

17.  TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Dutch DJ Booking en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat Dutch DJ Booking de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever woont of gevestigd is.
 3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat Dutch DJ Booking aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

 

 

Opgemaakt te Rhenen, 17-06-2014